top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Co znajdziesz w tym dokumencie i do kogo jest on adresowany?

Ten dokument opisuje zasady przetwarzania danych osobowych, Twoje prawa z tym związane, a także zasady używana plików cookies w naszym serwisie.

Ten dokument jest dla Ciebie, jeśli:

 • zakupujesz u nas kurs językowy lub korzystasz z kursu zakupionego na Twoją rzecz przez osobę trzecią (np. rodzica lub opiekuna),

 • korzystasz z naszej strony internetowej lub korespondujesz z nami za pośrednictwem e-maila.

Ten dokument stworzyliśmy, aby z jednej strony dać Ci pełną informację nt. ochrony Twojej prywatności, a z drugiej wywiązać się z obowiązków nałożonych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które dla ułatwienia będziemy określać w dalszej części dokumentu jego popularnym skrótem „RODO”.

Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować?

Stroną internetową www.szkolagoodday.pl administruje Aleksandra Wąsicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Good Day Aleksandra Wąsicka. Nasza firma jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a nasz NIP to 9532459034.

Nasze dane kontaktowe to:

Jakie dane osobowe przetwarzamy i po co?

Będziemy przetwarzać Twoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe takiej jak telefon i adres e-mail, dane związane z postępami w nauce, a także dane dotyczące sposobu płatności jakich używasz (np. numer Twojego rachunku bankowego), a także dane o charakterze informatycznym (jak np. nr IP komputera), po których zasadniczo jednak nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię jako konkretnej osoby).

Podstawowym celem przetwarzania danych jest realizacja zawartej umowy o udział w kursie językowym (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub w przypadku gdy kurs zakupiła dla Ciebie inna osoba – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W związku z realizacją kursów językowych, przetwarzamy dane osobowe również w celu realizacji nałożonych prawem obowiązków – w szczególności chodzi tu o przepisy podatkowe i obowiązek gromadzenia dokumentacji księgowej (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Kolejnym celem przetwarzania jest realizacja naszych usprawiedliwionych interesów takich jak marketing usług własnych, zapewnienie bezpieczeństwa strony i wykrywanie nadużyć (np. poprzez gromadzenie tzw. logów serwera), dochodzenie i obrona przed ew. roszczeniami (np. dochodzenie należności za kurs) czy prowadzenie korespondencji (np. gromadzenie Twoich danych w celu udzielenia odpowiedzi, gdy napiszesz do nas na skrzynkę e-mail, poprzez czat albo za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie) (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Twoje dane związane z realizacją zawartej umowy będziemy przechowywać do czasu przedawnienia wszelkich związanych z nią zobowiązań cywilnoprawnych i podatkowych (zazwyczaj jest do 5 lat od zakończenia roku, w którym skończyliśmy wykonywać umowę). Inne dane, jak np. związane z udzielaniem odpowiedzi na zapytania, będziemy przetwarzać przez okres maksymalnie jednego roku od udzielenia odpowiedzi/ załatwienia sprawy.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane zachowujemy tylko dla siebie, a inne firmy, osoby czy instytucje będą miały dostęp wyłącznie w celu realizacji umowy lub gdy przepisy prawa nakazują nam ich przekazanie. Będą to zatem m.in.:

 • nasi pracownicy (np. nauczyciele prowadzący zajęcia),

 • firma Wix.com Ltd (firma utrzymująca naszą stronę internetową na swoich serwerach),

 • firma Google lreland Ltd (firma utrzymująca na swoich serwerach naszą pocztę elektroniczną),

 • firma Zoom Video Communications Inc. (firma dostarczająca aplikację Zoom, za pomocą której nasza szkoła prowadzi zajęcia online),

 • firmy świadczące dla nas usługi prawne lub księgowe,

 • organy skarbowe, sądy i inne urzędy,

 • banki.

W związku ze współpracą z niektórymi z powyższych firm, Twoje dane osobowe mogą trafić poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (wiąże się to z lokalizacją serwerów), gdzie poziom ochrony prawnej Twoich danych osobowych może inny niż na terenie EOG. Zawsze jednak odbywa się to na podstawie instrumentów prawnych gwarantujących odpowiedni stopień ochrony, takich jak tzw. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub też decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony w danym Państwie (jak to ma miejsce np. w stosunku do Izraela, w którym mieści się firma Wix.com Ltd).

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych?

Masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych,

 • ich sprostowania swoich danych, jeśli są nieaktualne,

 • usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania (pamiętaj jednak, że nie są to prawa bezwzględne i musisz mieć do tego odpowiednią podstawę zawartą w art. 17 i 18 RODO – chodzi przede wszystkim o sytuację, gdy dane byłyby przetwarzane przez nas nielegalnie),

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawy takiego sprzeciwu znajdziesz w art. 21 RODO).

W odniesieniu do Twoich danych, które przetwarzamy w postaci elektronicznej, możesz żądać przenoszenia Twoich danych do innego podmiotu (np. przy zmianie usługodawcy na inną szkołę językową).

Zawsze, jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy prawo, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego w sprawach danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Choć taką skargę możesz złożyć bezpośrednio, zachęcamy Cię każdorazowo do uprzedniego skontaktowania się z nami.

Co to są pliki cookies i po co ich używamy?

Pliki cookies to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, a następnie pobierane z nich podczas kolejnych wizyt w naszym serwisie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu oraz unikalny numer.

Stosujemy wyłącznie takie pliki cookies, których wykorzystanie jest niezbędne dla funkcjonowania Serwisu. Stosowanie takich plików cookies jest niezależne od Twojej zgody.

W Serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz z Serwisu.

Wyjaśnienie funkcji poszczególnych plików cookies oraz ich terminy ważności znajdziesz tutaj: https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site

bottom of page